๒. วัตถุประสงค์
 

            ๒.๑  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ำซ้อน

            ๒.๒  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก มีการกำหนดตำแหน่ง  การจัดอัตรากำลัง  โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๐

            ๒.๓  เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรสงคราม สามารถตรวจสอบการกำหนดตำแหน่ง
และการใช้ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่

            ๒.๔  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลังการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านปรก

            ๒.๕ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก สามารถวางแผนอัตรากำลังในบรรจุแต่งตั้งข้าราชการเพื่อให้
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจ
หน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงาน
ที่ไม่จำเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

             ๒.๖ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรกสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด

                                                                                                                    

หน้าต่อไป
สร้างสรรค์ และพัฒนาเว็บไซต์โดย อบต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม